3. mota [(±)/-gizakia] (hartu, jarri)

3. mota [(±)/-gizakia] (hartu, jarri):

Etiketa markak guztira: 0
Etiketatutako hitz kopurua: None

Totalak:

Esaldietako hitz kopuru totala: 454.244
Karaktere kopuruetan
Etiketatutako hitz kopurua totala: 47.407
Esaldietako karaktere kopuru totala 2.900.192
Etiketatutako karaktere kopurua281.548

Etiketa kopuruak